Hương Thảo Pro chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng

Sản phẩm được kiểm tra kỹ càng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đổi trả nhanh chóng

Hân hạnh phục vụ: 0988935230 zalo,facebook

2665977 ai chuyển khoản lộn gọi 0989758864
(Sep 12, 2020)

<?php

use app\models\Unit;

use kartik\select2\Select2;

use yii\helpers\ArrayHelper;

use yii\helpers\Html;

use yii\web\JqueryAsset;

use yii\web\View;

use yii\widgets\ActiveForm;

/* @var $this yii\web\View */

/* @var $model app\models\Product */

/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */

$js = <<<JS

$("body").on("keyup",".product-price1",function() {

var count_item =$(this).parent().parent().prev().prev().children().find(".product-price1") ;

var total_item = $(this).parent().parent().next().children("em");

total_item.html(($(this).val() * count_item.val()).toFixed(0));

var money = addCommas($(this).val());

$(this).parent().find('.help-block').html(money);

updateMoney();

});

$(document).on('focus', '.select2', function() {

$(this).siblings('select').select2('open');

});

JS;

$this->registerJs($js, $this::POS_END);

$this->registerJsFile(Yii::$app->request->baseUrl . '/js/common.js', ['depends' => [JqueryAsset::className()]]);

$this->registerJsFile(Yii::$app->request->baseUrl . '/js/dynamicform.js', ['depends' => [\yii\web\JqueryAsset::className()], 'position' => View::POS_END]);

?>

 $parameters = array("product_id"=>$product_id,"name"=>$name,"unit"=>$unit,"specification"=>$specification,"cost"=>$cost,"price" => $price, "quantity" => $quantity,"yearmonth"=>$yearmonth);

xxxx

Yii::$app->db->createCommand()->insert('product_month', $parameters)->execute();

xxxxx

 $commanRun = Yii::$app->db->createCommand($myQuery);

$commanRun->bindValue(':username', Yii::$app->user->username);

$product= $commanRun->queryAll();

foreach ($data as $myitem=>$one) {//  $productid=   $myitem['productid'];$data1[]=  array_values($one) ;}

xxxxx

 $parameters = array("unit_name" => $nameUpdate);

Yii::$app->db->createCommand()->update('unit',$parameters,'id='.$idUpdate)->execute();

Scroll